Kontaktní údaje

Lokalita

Doplňující informace o poloze
Geometrický plán (GP) je neoddělitelná součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy.

Typ prací v katastru nemovitostí

Geometrický plán pro vyznačení novostavby, rozestavěné stavby nebo přístavby

Geometrický plán pro vyznačení novostavby, rozestavěné stavby nebo přístavby

Geometrický plán pro rozdělení pozemku

Geometrický plán pro rozdělení pozemku

Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene

Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene.

Ostatní geometrické plány a práce v katastru nemovitostí

Ostatní geometrické plány a práce v katastru nemovitostí

Vytyčení vlastnických hranic pozemků

Informativní vytýčení vlastnické hranice pozemků - slouží pouze pro informaci, zda nekoliduje její vymezení nebo označení / např. oplocení , zeď, cesta / se skutečnou vlastnickou hranicí, vedenou v KN

protokolární vytyčení vlastnické hranice je potom její vytyčení a označení v terénu podle platného zákona a prováděcích vyhlášek.

Doplňující informace

Typ prací v inženýrské geodézii

Zaměření pozemku - polohopis, výškopis

Zaměření pozemku - polohopis, výškopis

Vytyčení stavby - vytyčení obvodu stavby, zajištění směrů na stavební lavičky

Vytyčení stavby - vytyčení obvodu stavby, zajištění směrů na stavební lavičky.

Vytyčení, zaměření inženýrských sítí

Vytyčení, zaměření inženýrských sítí.

Ostatní práce

Ostatní práce

Doplňující informace
zde

Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníků firmy Geoding, spol. s r.o. IČ 00205541

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR) vás tímto informujeme, jako správce osobních údajů, o zpracování vašich osobních údajů jako klientů firmy. Osobní údaje získáváme a zpracováváme na základě právního důvodu plnění smlouvy za účelem poskytnutí objednaného díla a služeb s tím spojených.
Zpracování provádíme max. v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa, ev. rodné číslo, číslo bankovního účtu, e-mailová adresa, telefonní číslo, a to v každém konkrétním případě dle potřeby, která je nutná pro výše uvedené účely.
Osobní údaje poskytujeme pouze externí účetní v rozsahu a míře nutné k plnění našich zákonných daňových povinností a externí firmě, která zabezpečuje náš informační systém.
Osobní údaje uchováváme po dobu 1 roku počítané vždy ode dne odeslání poslední nabídky, 3 let ode dne uzavření smlouvy nebo ode dne dodání zboží nebo služby 10 let po ukončení smluvního vztahu v rámci zákonné doby pro uchování účetních dokladů.
Subjekty osobních údajů mají právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování a dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

Reference geodetických prací

Reference geometrických prací Skupinu ČEZ
Reference zaměření staveb a pozemků
Reference práce našich geodetů pro Innogy
Reference geometrických plánů pro Lesy ČR
Reference inženýrské geodézie v kraji Vysočina

Kontakty na geodetická pracoviště

Geoding - sidlo firmy Třebíč

Hlavní pracoviště
Třebíč

Geoding spol. s.r.o.
Jungmannova 1
674 01 TŘEBÍČ

Telefon: 568 847 255
Email: geoding@geoding.cz

Geoding - pobočka Moravské Budějovice

Pobočka
Moravské Budějovice

1.máje 118
676 02 Moravské Budějovice

Telefon: 568 420 107
Email: geoding.mb@centrum.cz

Copyright © 2010 - 2024 Geoding spol. s.r.o., geodetické a zeměměřičské práce, zaměření staveb a pozemků (geodet, geodeti, geodetické práce, geometr, geometrické plány, geodézie, inženýrská geodézie) v Jihlavě, Třebíči, Znojmě, Moravských Budějovicích, Jemnici, Dačících, Náměšti nad Oslavou, Okříškách, Dukovanech.
Webmail